มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุน 2 หน่วยงาน อบรมสร้างอาชีพ ตามพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง นำโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมเดินหน้าพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ 2 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การอบรมงานช่างพื้นฐาน และการผลิตรถเข็นครัวมาดาม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอบรมงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและ แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย  นางสาวทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม, นางปุณฑริกา ใบเงิน, ร้อยเอกหญิงชญาดา  หนีพาล และ นางปิยมา ชรินธร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันก่อน ณ ห้องประชุม เมืองไทยประกันภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *