สังคม-CSR

JR มอบเงินหนึ่งล้านบาท เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR)  มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคุณสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบ เป็นทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดในการทำงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบกิจการให้นิสิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต