สังคม-CSR

น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์มีองค์ความรู้ภาษาบาลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี จำนวนเงิน 100,000 บาท แด่พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวงธรรม ในการตรวจข้อสอบประโยคบาลี ประจำปี 2564 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกบาลีประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก เปิดสอบประโยค ป.ธ. 6, 7, 8 , 9 กำหนดสอบในวันขึ้น 10, 11, 12, 13, 14 ค่ำ เดือน4 ตรงกับวันที่ 21, 22, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งหลัง เปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ. 3, 4, 5, กำหนดสอบวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 8, 9, 10 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 เปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3, 4, 5 กำหนดสอบในวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีจำนวนพระภิกษุสามเณรสมัครสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมทั้งสิ้น 28,394 รูป

และการสอบบาลีสนามหลวงบาลีศึกษาของคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 กำหนดสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก เปิดสอบประโยค บ.ศ. 6, 7, 8 , 9 กำหนดสอบในวันขึ้น 10, 11, 12, 13, 14 ค่ำ เดือน4 ตรงกับวันที่ 21, 22, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งหลัง เปิดสอบประโยค บ.ศ.1-2 และประโยค บ.ศ.3, 4, 5, กำหนดสอบวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 8, 9, 10 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 เปิดสอบประโยค บ.ศ. 1-2 และประโยค บ.ศ. 3, 4, 5 กำหนดสอบในวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีจำนวนคฤหัสถ์สมัครสอบบาลีศึกษารวมทั้งสิ้น 1,207 คน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า วันนี้มีการตรวจข้อสอบภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเป็นภาษาบาลีในพุทธกาล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนด้วย ในการที่จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างแตกฉาน ด้วยเหตุนี้เอง ตนเลยนำปัจจัยมาถวายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเถรานุเถระที่จะได้มุ่งมั่นไฝ่เรียนรู้ให้ได้แตกฉาน จากนั้นจะได้นำเรื่องของธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่สอนทุกคนต่อไป

นอกจากการที่ถวายปัจจัยมอบรางวัลเรียนดีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระเถระนุเถระที่ท่านมุ่งมั่นและมีความแตกฉานแล้ว ตนยังพร้อมที่จะสนับสนุนและอุทิศตนช่วยกิจการต่างๆ ตามที่เป็นดำริของพระเถรานุเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยให้ท่านทำงานต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้พี่น้องทุกคนมาร่วมกันทำบุญช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทุกเรื่องที่ทำได้ รวมถึงพาลูกหลานมาเข้าวัดทำบุญตักบาตร หากพาลูกหลานเข้าวัดแล้วเราจะได้คนดี ซึ่งคนดีเป็นสิ่งสำคัญที่บ้านเมืองเราต้องการยิ่งกว่าคนเก่ง แต่ถ้าเป็นคนดีและเก่งจะดีมากเพราะเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดของประเทศไทย” ผู้การฯคัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย