การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

สมศ. ปรับโฉมประเมินภายนอกสถานศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล พร้อมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ

เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 สมศ. ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล ปรับรูปแบบการประเมินสถานศึกษาทั่วประเทศสู่ระบบดิจิทัล ช่วยลดภาระครู อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย


ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) กล่าวว่า หัวใจหลักและแนวคิดในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติว่า ต้องการนำเสนอผลงานของ สมศ. ที่ดำเนินงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประเมินคุณภาพสถานศึกษาไม่สามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรใหม่จากเดิมที่คนทั่วไปจะมองเห็นว่า สมศ.เป็นภาระสถานศึกษา แต่ตอนนี้ สมศ. ไม่เป็นภาระอีกต่อไป เพราะได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินมากขึ้น ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการประเมิน รวมถึงการพัฒนาผู้ประเมิน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษา และที่เน้นย้ำที่สุดคือการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยในงานจะมีการพูดคุยถึงแนวคิด และทิศทางการประเมินภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567


​นอกจากนี้ภายในเวทีการประชุมจะมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง “สมศ.กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ในยุคดิจิทัล” การบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สมศ. ที่จะมากล่าวถึง “สมศ. ในทศวรรษการแห่งการเปลี่ยนแปลง” และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสถาบันพระบรมราชนก เรื่อง “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” บรรยายพิเศษ จาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ในเรื่อง “แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และยังมีเสวนา 5 ห้องย่อย ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา ที่จะมาร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ว่ายาก…จริงหรือ?”


โดยงานประชุมวิชาการระดับชาตินี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น แจ้งวัฒนะ สมศ.ขอเชิญชวนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษา หน่วยกำกับการประเมิน ผู้กำกับการประเมิน ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวมถึงประชาชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ. “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.