ธุรกิจ-ตลาด

สสว.เปิดผลสำเร็จ “ปั้นดาวปี 63” ทดลองตลาดยอดขายทะลุ 33 ล้านบาท

สสว. เปิดผลสำเร็จ “โครงการปั้นดาวปี 2563” นำเอสเอ็มอีที่ผ่านโครงการฯ 60 ราย ทดสอบตลาดจริง 3 วัน พบมียอดขายรวมสูงถึง 33.6 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมกับ 4 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.)  ร่วมดำเนินงานในโครงการ “ปั้นดาว ปี 2563” เพื่อเดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SMEsทั่วประเทศ ซึ่งจะเข้าไปพัฒนาเชิงลึก แบบเข้มข้น และครบทุกมิติ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 180 ราย  โดยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการดาวรุ่งที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดได้ไม่น้อยกว่า 60 ราย รวมทั้งมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่รวม 26 จังหวัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่  17 จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด

โดย ล่าสุดได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั้ง 4 หน่วยร่วมจำนวนหน่วยร่วมละ 15  ราย รวม 60 ราย  เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการการขายสินค้าและบริการในตลาดจริงในช่วงวันที่ 26 – 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พบว่ามียอดขายรวมสูงถึง 33,655,773 บาท แบ่งเป็นผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 890,775 บาท เป็นยอดขายที่เกิดขึ้นภายในงาน 750,175 บาท และเป็นยอดขายที่เกิดจากการเจรจาธุรกิจ 140,600 บาท ผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 358,223 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 302,503 บาท และยอดขายจากการเจรจาธุรกิจ 55,720 บาท ผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 805,805 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 550,795 บาท และจากการเจรจาธุรกิจ 255,010 บาท และผู้ประกอบการจากหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 31,600,970 บาท เป็นยอดขายภายในงาน 1,395,970 บาท และจากการเจรจาธุรกิจ 30,205,000 บาท

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทดลองตลาดในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จสูง และพอใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น และบางส่วนก็ได้รับการติดต่อให้ส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจากการทำสอบตลาดในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประสบการจริงในการเจรจาธุรกิจ และนำข้อติชมที่ได้รับไปปรับปรุงสินค้า และบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป”

สำหรับ จุดเด่นของโครงการปั้นดาว ปี 2563 เน้นส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเชิงลึก แบบเข้มข้น ครบทุกด้าน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  จะได้รับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 3 วัน ประกอบการด้วยการอบรมเชิงลึก พร้อมที่ปรึกษา (Mentor)  จุดประกายความคิด และอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)  4 ด้านที่สำคัญ ได้แก่  การฝึกทักษะเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย การเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาดออนไลน์  การพัฒนาปรับปรุง Facebook , Website และการประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)  จากนั้นผู้ประกอบการสามารถเลือกพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองแบบเชิงลึกได้อีก 1 ด้านไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ,การออกแบบโดยใช้วิทยาศาสตร์ หรือ นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายหรือพัฒนา Brand/Logo/สื่อการตลาด  หรือการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ เพื่อให้ได้มาตรฐาน     การผลิต การบริหาร หรือมาตรฐานสินค้าหรือบริการ เป็นต้น