ในประเทศ

สสส. ชวนประกวดงานสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

สสส. ชวนเยาวชน นวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup และภาคีนักคิด ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. จัดการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ในหัวข้อ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. ในระยะ 10 ปี พ.ศ.2565-2574 ได้แก่ 1.ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 3.ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน 4.เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ 5.เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 6.สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ 7.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ 8.สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

“สสส. มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น “เมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ” โดยการบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จากที่เคยดำเนินการให้มีความเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของเยาวชน คุณครูอาจารย์ และสถาบันการศึกษา และในปี 2565 นี้ มีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะขยายกลุ่มเป้าหมายจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4- 6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) เพิ่มอีก 2 กลุ่มเป้าหมายคือ 1.ระดับบุคคลทั่วไป และกลุ่ม Startup และ 2.ภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสามารถนำไปดำเนินการได้จริง รวมมูลค่ารางวัลในการประกวดครั้งนี้กว่า 460,000 บาท” ดร.ณัฐพันธ์ กล่าว

ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมชี้แจงการประกวด และเปิดโครงการประกวดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นี้ทาง Facebook Live : pmhealthpromotioninnoaward เวลา 13.00 – 15.30 น. ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดแล้ว โดยกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่ม Startup และกลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -27 กรกฎาคม 2565 และสามารติดตามรายละเอียดวิธีการสมัคร กติกาการประกวด ได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno