กิน-เที่ยว

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชม ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์

กรมการพัฒนาชุมชน หนุนการท่องเที่ยวชุมชนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP    นวัตวิถี  100 ชุมชม ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกล เที่ยวได้ทุกที่”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาคของไวรัสดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่า 25 แสนล้านบาทและส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 80 โดยแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนจะมุ่งเน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นโดยสิ้นเชิงเนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิตเมื่อต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่พำนักของตัวเอง

ภายใต้สถานการณ์ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวนร้อยละ 96.5 มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวแต่มีความกังวลใน      สวัสดิภาพของชีวิต เช่น มาตรฐานเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย และมาตรการป้องดันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนจึงได้จัดทำ “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนห่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความหลากหลาย   ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual  Event  ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนันท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “ กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์  ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน          มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ   ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ” 

ด้านนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขึ้น  มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการ โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา  และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564”