July 24, 2024
Latest:
ธุรกิจ-ตลาด

กนอ. ผนึกกำลัง บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี ปั้นระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ
ใน “นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค”

กนอ. ผนึกกำลัง บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี ปั้นระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะใน “นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค”เสริมสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัยในพื้นที่ EEC มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บี.กริม เพาเวอร์ และ จีพีเอสซี ศึกษาความเป็นไปได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ กนอ. (Utilities Management Company (UMC)) ให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ตอบโจทย์ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) พร้อม 2 บริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย บริษัท เอิร์ธ อิเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด และบริษัททริปเปิ้ล พี เทคโนโลยี จำกัด โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้ขอบเขตความร่วมมือของ MOU ฉบับนี้ในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบพลังงานไฟฟ้ามั่นคงและพลังงานสีเขียว (Green Energy and Energy Reliable System) 2) โครงสร้างระบบข้อมูลและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Data and Communication) 3) โครงข่ายระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy and Microgrid Network) 4) บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชยกรรม (Retail Mixed Use Community) 5) ระบบการบริหารจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม (Smart Energy Factory) และ 6) ระบบบริหารแบบรวมศูนย์ (Integrated Operation Centre) รวมถึงการศึกษาแนวทางจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทในเครือของ กนอ. (Utilities Management Company (UMC))

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง กนอ. และ 3 องค์กรพันธมิตร โดยนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละองค์กรผนึกกำลังกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ New S-Curve เสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย และพลังงานสะอาดมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค อาทิ การพัฒนาเพื่อให้เกิดโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Energy and Microgrid Network) ระบบการบริหารจัดการพลังงานภาค อุตสาหกรรม (Smart Energy Factory) ซึ่งรองรับทั้งพลังงานไฟฟ้าที่มาจากก๊าชธรรมชาติและจากพลังงานทดแทน เช่น Solar Roof, Solar Farm, Solar Floating, Energy Storage และ REC อาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอกต่ำในอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งมั่นสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี ตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท บี.กริม มุ่งปฏิบัติมายาวนาน กว่า 145 ปี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทั้ง 4 บริษัท เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนด้านพลังงานและไฟฟ้า มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้เรียกว่า “UMC” เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและให้บริการพลังงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค และอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ในรูปแบบของการบริการที่ครบวงจร (One Stop Service)

“การเซ็นต์ MOU ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อตอบโจทย์ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และความต้องการของนักลงทุนทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กนอ. ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม กำกับดูแล และให้บริการระบบสาธารณูปโภค สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ New S-Curve เสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดรับกับแนวคิด BCG Economy ของรัฐบาล และนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม” นายวีริศ กล่าว

สำหรับกรอบความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการร่วมพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้องค์กรรวมถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็นการตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป