ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สสว. ผนึก หน่วยงานภาครัฐ หารือแนวทางมอบสิทธิประโยชน์ SME ไทย 20 ก.ค. นี้

สสว. ผนึก หน่วยงานภาครัฐ หารือแนวทางมอบสิทธิประโยชน์ SME ไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการผนึกพลัง 6 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ประชุมหารือแนวทางการมอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club เพื่อยกศักยภาพ SME ไทย สู่มาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน

ภายในงาน (20 ก.ค. 66) จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว),นำโดย นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมด้วย ผู้บริหาร/ตัวแทนจาก 6 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ เข้าร่วมประชุมหารือ

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไป”

การประชุมหารือ ประกอบด้วยวาระสำคัญ อาทิ การนำเสนอรายละเอียด และขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 จากนั้น เป็นการรายงานความคืบหน้าผลการจัดกิจกรรมให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สสว., การกำหนดและรูปแบบการจัดกิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก 6 หน่วยงาน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นอกจากนี้ ได้มีการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเผยแพร่สิทธิประโยชน์และความสำเร็จของโครงการ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมเชิญ 6 หน่วยงาน ร่วมออกบูธแนะนำสิทธิประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ภายในงาน ยังได้มีการ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกกับ 6 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)