สดช.เตรียม 8 โครงการเด่นปี 66 นำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภูมิทัศน์การพัฒนาดิจิทัลระยะที่ 3 : Full Digital Transformation

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว “ดิจิทัลก้าวไกล…ชีวิตคนไทยก้าวหน้า” โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร สดช. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร