ในประเทศ

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA

(7 กันยายน 2565, กรุงเทพ) พันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือแนวทางสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ตอกย้ำความก้าวหน้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารนำพาประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารระดับภูมิภาค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 พร้อมสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ นิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารระดับภูมิภาค ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร เทคโนโลยีอาหารใหม่ และการทำฟาร์มอัจฉริยะ คาดมีผู้เชี่ยวชาญแวดวงธุรกิจเกษตร-อาหารจากทั่วภูมิภาคร่วมงานกว่า 6,000 ราย

ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Ag-Volution For The Future และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคต Agri-Food Tech ไทยและภูมิภาคเอเชีย” ว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารมานานหลายทศวรรษ โดยอุตสาหกรรมอาหารยังมีส่วนสนับสนุนจีดีพีของประเทศราว 23% ซึ่งเกิดจากความแข็งแกร่งของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านลักษณะของตลาด รูปแบบของอาหาร โครงสร้างของประชากร วิถีชีวิตและสังคมของคนรุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีเกิดใหม่ รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร หรือ Agri-Food Tech เข้ามาสนับสนุนในกระบวนการผลิตอาหารและการเกษตร ซึ่งจะช่วยนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำการผลิตอาหารของโลกอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารระดับภูมิภาค สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาอาหารจากแหล่งวัตถุดิบชนิดใหม่ อาหารตลาดเฉพาะ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตได้มากขึ้น

ด้วยความสำคัญดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด Thai Union Global Innovation Center และ Tastebud Lab จึงเข้าร่วมงาน  Ag-Volution For The Future เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแนวทางสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเกษตร-อาหาร ของภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Agri-Food Tech ผ่านการบรรยายและเสวนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “การริเริ่มใช้งาน Agri-Food Tech ในประเทศไทย 4.0 เพื่อความยั่งยืนโดยใช้ BCG Framework” และ “ก้าวสู่อนาคตของอาหาร: ปรับสมดุลรสชาติ โภชนาการ และความยั่งยืนด้วย Agri-Food Tech” เป็นต้น

โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วย Agri-Food Tech เพื่อระบบอาหารหลังโรคระบาดอย่างยั่งยืน และอีกหลายประเด็นสำคัญ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงาน AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารในระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์

มร.เจมส์ โบอี้ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท คอนสเทลลาร์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและอาหาร หรือ AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA นิทรรศการแรกของสิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นบทบาทด้านเกษตร-อาหาร โดยเป็นความร่วมมือของคู่พันธมิตรระดับนานาชาติ Constellar สิงคโปร์ และ DLG สมาคมการเกษตรแห่งเยอรมนี ซึ่งมีกำหนดจัดงานวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ แซนด์ส เอ็กซ์โป แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก่อนการจัดงานจริง ได้จัดโรดโชว์ไปยังต่างประเทศ ในธีม Ag-Volution For The Future เพื่อประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มธุรกิจเกษตร-อาหาร ผู้สนใจได้ร่วมงานครั้งนี้ โดยช่วงเดือนกรกฎาคมได้เดินทางโรดโชว์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลยเซีย และเดือนกันยายน เดินทางมาที่กรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

“ประเทศต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อปัญหาความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น โมเดลการเกษตรในปัจจุบันจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน สำหรับอนาคตอีกต่อไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลายๆ ประเทศ ในภูมิภาคจะต้องรวมตัวกันพิจารณาในความสำคัญ เร่งความเร็วในการสำรวจ และนำเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพผลผลิต กระบวนการผลิต อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งการสร้างความตระหนักรู้เป็นขั้นตอนแรกและมีความสำคัญมากต่อการสร้างความเข้าใจ ก่อนดำเนินการในความท้าทายของอุตสาหกรรมปัจจุบัน ดังนั้น การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตร-อาหาร AGRI-FOOD TECH EXPO ASIA จึงต้องเกิดขึ้น”

ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารของภูมิภาคมารวมตัวกันพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ มุ่งเน้นที่การไขปัญหาในปัจจุบันและเพิ่มความตระหนักของผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรของภูมิภาค – ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีอาหารและการผลิตอาหาร อีกทั้งเป็นเวทีจัดแสดงเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตโปรตีนในเมือง ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร เทคโนโลยีอาหารใหม่ และการทำฟาร์มอัจฉริยะ ฯลฯ โอกาสสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร หน่วยงานองค์กรรัฐและเอกชน นักลงทุน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียจะได้พบนวัตกรรมและความรู้ต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มั่นใจตลอด 3 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศราว 6,000 ราย และสำหรับผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Agri-Food Tech Expo Asia ได้ที่ agrifoodtechexpo.com