ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

เปิดรับสมัครหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5  ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนรองรับสังคมดิจิทัลหลังโควิด 19

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 (Digital CEO#5) รองรับสังคมดิจิทัลหลังโควิด 19 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาสู่นโยบายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กร เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ พร้อมต่อยอดแนวคิดสำหรับผู้นำยุคใหม่ อัพเดทเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 70 คน มีการศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศกว่า 10 แห่ง รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย เปิดรับสมัครแล้วถึง 6 พ.ค.นี้ รายละเอียดที่ http://www.depa.or.th/digitalCEO โทร 0831166581, 0824494598

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า
ตามภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงหลังการเปิดประเทศหลังโควิด 19

ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงดำเนินการจัดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy, Digital Society, Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain, IoT, AI, Cyber Security, Data Analytic, 5G, Cloud, Quantum Computing, FinTech  ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ถอดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) เริ่มดำเนินการในปี 2561 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมหลักสูตรกว่า 300 คนแล้ว

นานาทัศนะของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Digital CEO ที่ผ่านๆมา เช่น นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “หลักสูตรนี้มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ช่วยการทำงานและลดความเลี่อมล้ำโดยการนำทักษะ ด้านดิจิทัลไปสู่ชุมชน โดยหวังว่าผู้ที่เข้าอบรมจะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยในการนำดิจิทัลมาช่วยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ตั้งเป้าไว้” ส่วน นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า“ด้วยความที่ไม่ใช่มนุษย์ไอทีแต่ต้องทำงานด้านนี้ เลยตั้งใจที่จะมาอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อไปพัฒนาองค์กรที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล และเห็นการทำงานของ Depa และคำบอกเล่าจากพี่รุ่นที่ 1 มาอบรมแล้วชอบมาก สมองสว่างมากขึ้นในหลากหลายองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงสู่การปฏิบัติด้านดิจิทัลในภาคส่วนราชการ เอกชน และต่างประเทศ ทั้งภาพ macro และ micro นำสู่แนวคิดที่จะไปพัฒนาต่อยอด ที่เลือกหยิบใช้จากเครือข่ายสัมพันธ์ที่อบรม เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลไทยให้แข็งแรง” สำหรับนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า “เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการรับรู้และเข้าใจเทคโนโลยี Digital และได้เยี่ยมชมกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital และเชิญวิทยากร บริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำทั้งระดับประเทศและสากล ซึ่งหาโอกาสยากมากที่ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ในวงการ Digital ด้วย และขอ
ชื่นชมเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำได้สมบูรณ์ทุกมิติ” ส่วน สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า “ประโยชน์จากการอบรมDigital CEO ช่วยขยายวิสัยทัศน์ และอัพเดทสถานการณ์ ไม่เฉพาะด้าน digital แต่ได้เรียนรู้การบริหารงานสมัยใหม่ สามารถเอามาปรับใช้ได้จริง ที่สำคัญเพื่อนๆดีมากค่ะ”

ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด ร่วมกันสานต่อการจัดการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนรองรับสังคมดิจิทัลหลังโควิด 19 ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 6 พฤษาคมนี้ ระยะเวลาในการอบรม มิถุนายน  – กันยายน 2565 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 70 คน มีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่า 148.5 ชั่วโมงหรือ 27 วัน อบรมวันศุกร์ – เสาร์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน มีศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศกว่า 10 แห่ง รวมทั้งการไปศึกษาดูงานในประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย ดูรายละเอียดที่ http://www.depa.or.th/digitalCEO โทร 0831166581, 0824494598 หลักสูตรนี้เปิดปีละครั้งเท่านั้น