ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

กรมการปกครองเชิญชวนประชาชนสร้างบุญด้วยการบริจาคอวัยวะ พร้อมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง และสภากาชาดไทย ร่วมกันริเริ่มให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอบริจาค    อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเมื่อเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานรัฐไปพร้อมกับการสร้าง บุญกุศลและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการอวัยวะทดแทน

โดยกรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ประชาชนแจ้งความประสงค์ ขอบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ไต ปอด ฯลฯ เมื่อมาขอทำบัตรประจำตัวประชาชน   ใบใหม่ ดังนี้

1. เมื่อบุคคลทำบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีความประสงค์ในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย แก่สภากาชาดไทยหรือไม่

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกรายละเอียดของประชาชนที่แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา พร้อมพิมพ์ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาออกมาเพื่อให้ประชาชน ตรวจสอบและ  ลงลายมือชื่อในเอกสาร

3. เมื่อเสร็จสิ้นระบบโปรแกรมการปรับปรุงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน (CHIP) จะทำการ “ปรับปรุงข้อมูล” ข้อมูลของผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา จะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ (CHIP) บนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่เรียบร้อย โดยกรมการปกครองดำเนินการประมวลผลนำส่งข้อมูล   ของผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตาให้สภากาชาดไทยต่อไป ทั้งนี้ กรมการปกครองเล็งเห็นว่า ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ และดวงตา แต่ยังไม่ครบกำหนดเวลาที่จะยื่นขอทำบัตรใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริจาคอวัยวะและดวงตาในกรณีดังกล่าว ก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในระบบได้เช่นกัน

ปัจจุบันได้ดำเนินการในระบบฐานข้อมูลไปแล้วทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  25,000 ราย แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย กรมการปกครองและสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล แจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะ และดวงตา ณ สำนักบริหารการทะเบียนทั่วประเทศ ศูนย์บริการอำเภอ…ยิ้ม สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 02-791-7427 กด 8 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วน 1548