BIZ ได้งานใหม่มูลค่า 423 ลบ.ประเมินปีนี้มีโปรเจคเปิดประมูลไม่ต่ำกว่า 1.5 พันลบ.

BIZ แจกข่าวดีรับปีขาล เซ็นสัญญาขายเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลรัฐ มูลค่า 423 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) ประเมินปี 65 มีโปรเจคใหม่เปิดประมูลไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท หนุนธุรกิจโตต่อเนื่อง พร้อมลุย โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เร่งผลักดันให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก

นายสมพงษ์  ชื่นกิติญานนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฉายรังสีโรคมะเร็ง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่า 423,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว) ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญา 518 วัน

ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีโครงการต่างๆรอประมูลอีกหลายโครงการที่เป็นขนาดกลางและใหญ่ของทางภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท ที่จะมาช่วยสนับสนุนผลงานผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ยังมีการพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดรักษาผู้ป่วยจากวิธีการฉายรังสี และเคมีบำบัด ควบคู่กับการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน  และแนวโน้มในปี 65 จะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ หลังจากโรงพยาบาลฯ ได้เปิดแผนกกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังเร่งผลักดัน โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งชั้นนำของภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยสนับสนุน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *