ในประเทศ

คุ้มครองสิทธิฯ พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเลขานุการฯ 76 จังหวัด และ กทม. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วันที่ 2)

I

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานถอดบทเรียน การทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และกล่าวปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ทั้ง 76 จังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กรุงเทพมหานคร ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings (วันที่ 2)
สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ การสรุปรายงานผู้บริหารในกรณีเชิงรุกที่สาธารณชนให้ความสนใจภายใน 24 ชั่วโมง โดย นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือและเยียวยา การเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการประชาชนระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ” โดย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด และ นายวิษุวัต คามพิทักษ์ นิติการชำนาญการ สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยมี นายปวินท์ หน่อแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบช่วยเหลือและเยียวยา เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมถึง แนวทางการพิจารณา ข้อหารือที่น่าสนใจ และแนวทางอุทธรณ์ผลการพิจารณา โดย นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ และ นางสาววราพรรณ บัวสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

นอกจากนี้ ได้มีการถอดบทเรียนการทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พร้อมรับฟังความคิดเห็น โดย รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ และ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา และเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น อีกทั้ง ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน แม้จะอยู่ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ก็ยังมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนื้ มุ่งหวังว่าการอบรมดังกล่าว จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือเยียายาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป