กลุ่ม KTIS ร่วมกับชาวไร่เดินหน้า “เกษตรแปลงใหญ่”

นายเพทาย หมื่นจิตร  ผู้จัดการสายปฏิบัติการเขต 2 และหัวหน้าทีมงานเขต 2 จัดประชุมกลุ่มตัวแทนชาวไร่เพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยบ้านเขาดิน โค้งบ้านใหม่ โดยมีนายปรีชา อ่วมทร ตัวแทนชาวไร่และคณะเข้าร่วมหารือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่ อันเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มคุณภาพอ้อย ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *