ในประเทศ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6-01 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ และมี ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จะสรุปผลการพิจารณาของที่ประชุมและผลการดำเนินการ ในภาพรวม พร้อมจัดทำความเห็นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป