เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  นายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการ  รวมถึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยความห่วงใยผู้ถือหุ้นต่อความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *