สังคม-CSR

TWPC สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีคุณธนะชาติ เหล่าศิริพงศ์ AVP, Specialty Business and Corporate Development บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิจัยจากหลายหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จและกำลังดำเนินการในเรื่องนี้มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “Biodegradable for single-use replacement and additives for Improving performance of Biodegradable product” เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ซึ่งในสัมมนานี้แบ่งเป็นการเสวนาใน 4 หัวข้อหลักได้แก่ Green Polymer , Biodegradable for single-use replacement and additives for Improving performance of Biodegradable product , Post consumer plastic recycle และ Waste disposal and utilization งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี