ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สนง.สภาผู้แทนฯปลื้มได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” 2 ปีติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปลื้ม ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” 2 ปีติดต่อ ขณะที่สำนักพัฒน์ฯ สภาผู้แทนราษฎร ได้ฤกษ์เปิดห้อง “Fulfill เติมเต็มความสุข” มุ่งสู่คุณธรรมเป้าหมายสำคัญ “สำนักพัฒนาบุคลากร สุจริต รับผิดชอบ ตรวจสอบได้”

ที่รัฐสภา – นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดห้อง “Fulfill เติมเต็มความสุข” ณ ชั้น 5 สำนักพัฒนาบุคลากร อาคารรัฐสภา ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าชาวสำนักพัฒน์” เพื่อเสริมสร้างการทำงานระบบทีม การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานบนหลักของความซื่อตรง และความสุขจากการให้ โดยมีบุคลากรสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 ของการขับเคลื่อนความดีแบบระเบิดจากข้างใน (ปี 2559 – ปัจจุบัน)

สำนักพัฒนาบุคลากร เป็น 1 หน่วยงานจาก 23 สำนัก ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ร่วมขับเคลื่อนผลักดันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สู่ความสำเร็จ ได้รับการประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎรได้รับเกียรติสูงสุด ได้รับการประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ-โดดเด่น” ประเภทองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระ และองค์กรภาคเอกชนในส่วนกลาง ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และจะเข้าพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในงาน “พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีคุณธรรมเป้าหมายที่เกิดจากฉันทานุมัติของบุคลากร คือ “สำนักพัฒนาบุคลากร สุจริต รับผิดชอบ ตรวจสอบได้” เพื่อการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยความดี สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม สอดคล้องกับแนวคิด “ความสุขแปดประการ” ที่สมดุลกับชีวิต จึงมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขจากการทำความดีต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรค่อยๆ ซึมซับความดีงาม จนเกิดเป็นวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมสานฝันปันสุข : CSR , กิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู, กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ , กิจกรรมขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย , กิจกรรมความดีที่ฉันเห็น ยกย่องเชิดชูคนดี , กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : ยืดเส้นยืดสาย กีฬาสร้างสามัคคี , มุมคุณธรรม : สุขกายสบายใจ , กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อจากการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักพัฒนาบุคลากรยังเปิดบ้านคุณธรรมและห้องสบายใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังใจและการขับเคลื่อนความดีให้แก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้องค์กรคุณธรรมต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ