December 9, 2023
Latest:
สังคม-CSR

มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ”

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน แก่เยาวชนในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เนื่องในโอกาส “วันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสำเร็จระดับชั้นอุดมศึกษา ทั้งนี้ กรุงศรีได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ปี โดยมีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 525 คน การมอบทุนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระราม 3