สังคม-CSR

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล ตอกย้ำภารกิจตอบแทนสังคมบริจาคเตียงผู้ป่วย ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องเล่นสนาม แก่ชุมชนต่างๆ ใน ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล นำโดยคุณสุชาติ หวั่งหลี, คุณสุจินต์ หวั่งหลี และคุณดนัยธนิต พิศาลบุตร ได้ระดมทีมงานลงพื้นที่ ต.เชิงทะเล เพื่อบริจาคเตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน และเครื่องอุปโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่โดยรอบชุมชน อบต.เชิงทะเล เพื่อให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งได้ทำการส่งมอบถุงยังชีพและเครื่องบริโภคให้แก่ ชุมชนโดยรอบพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ และ โรงเรียนอนุบาล อบต. เชิงทะเล โดยมี นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จ.ภูเก็ต และทีมงานเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งมอบแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

ตลอดเวลาที่ผ่านมา กลุ่มพูลผลให้ความสำคัญในดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยได้เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในทุกๆ หน่วยงานในเครือข่ายครอบคลุมในมิติต่างๆ รวมถึงการทำกิจกรรมในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี โดยเฉพาะตามชุมชนโดยรอบที่มีหน่วยงานของกลุ่มพูลผลตั้งอยู่ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

สำหรับนโยบายด้าน CSR โดยภาพรวมของกลุ่มพูลผล และมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี จะมุ่งเน้นที่การสร้างความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่สังคมเท่านั้น แต่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทรัพยากรที่ดีของชาติ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านสาธารณกุศล ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยปลูกฝังค่านิยมด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับในทุกบริษัทในกลุ่มพูลผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม เพราะความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน