ในประเทศ

สืบสานพระราชปณิธานและส่งต่อแรงบันดาลใจจากคำสอนของ “สมเด็จย่า”  ผ่านนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 26”

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566  บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรงาน (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

 ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า “นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26 ในปีนี้  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และส่งต่อแรงบันดาลใจในการน้อมนำคำสอนของสมเด็จย่ามาเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างเรียบง่าย และทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแก่บุคคลทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ทรงเป็นพระมารดาที่ประเสริฐยิ่ง ทรงรับพระราชภาระเป็นหัวหน้าครอบครัว อภิบาลพระโอรสพระธิดาได้อย่างดีเยี่ยม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดพระชนมชีพ  จึงอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าถึง พระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จย่า”

ทั้งนี้ นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงบันดาลใจ” โดยแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ 

โซนที่ 1 “แม่เล่าให้ฟัง” ถ่ายทอดพระราชประวัติของสมเด็จย่าจากหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” และ สายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว “มหิดล”

โซนที่ 2  “แม่ของลูกๆ” พระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายในการอภิบาล และอบรม เลี้ยงดูพระโอรสธิดาทั้ง 3 พระองค์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ รวมไปถึงการช่วยทรงงานเมื่อประทับอยู่ในเมืองไทย

โซนที่ 3  “สานต่องานของ แม่” โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสานต่อพระราชปณิธาน ทรงงานในมูลนิธิต่างๆ

โซนที่ 4 คือ “บุคคลสำคัญของโลก” ทั้งสมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโก

นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อาทิ คาเฟ่ ดอยตุง สินค้าหัตถกรรม และสินค้าเกษตร จากร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวตำหนัก  พร้อมกันนี้ยังจำหน่ายหนังสือ พระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟัง, เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ แสงหนึ่งคือรุ้งงาม และนิทานสำหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโนโลยีที่มูลนิธิฯ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการต้านภัยมะเร็งเต้านม 

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ Facebook: ICONSIAM