การบินไทยพร้อมขนส่งวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นสายการบินแรกของประเทศไทย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงทำการบินในเที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการขนส่งที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการขนส่งยารักษาโรค วัคซีน รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆ จึงมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการขนส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในเที่ยวบินทั้งขาออกและขาเข้าสู่ประเทศไทย โดยการบินไทยมีความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ

1. ด้านบุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ รวมทั้ง อาหารแช่แข็งต่างๆ เป็นอย่างดี และได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ บุคลากรของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยบริษัท SGS (Thailand) เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรอง

2. ด้านอากาศยาน มีเครื่องบินลำตัวกว้าง ทั้งพิสัยกลางและพิสัยไกล จึงสามารถขนส่งวัคซีนด้วยตู้คอนเทนเนอร์ชนิดปรับควบคุมอุณหภูมิจากยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เข้าสู่ประเทศไทยได้ รวมทั้งสามารถขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย โดยสามารถนำเครื่องบินที่มีอยู่มาทำการบินได้ทันที

3. ด้านเครือข่ายเส้นทางบินและอุปกรณ์บริการภาคพื้น มีเครือข่ายเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย รวมทั้งมีอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่เพียงพอในการสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน

4. ด้านอุปกรณ์ขนส่ง มีตู้ Temperature Controlled Containers ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิได้ถึง -20 ˚C ถึง +20 ˚C โดยบริษัทฯ มีตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเพียงพอต่อการให้บริการขนส่ง และหากมีปริมาณความต้องการขนส่งเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

5. ด้านคลังสินค้า มีคลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่และอยู่ในเขตปลอดอากร หรือ Free Zone สะดวกในการส่งต่อสินค้าจากระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air logistics) มาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสินค้าภาคพื้นดิน (Ground logistics) ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาที่วัคซีนต้องอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงระหว่างการส่งต่อลดลง

6. ด้านพันธมิตรขนส่งสินค้าภาคพื้นดิน (Ground logistics) มีเครือข่ายพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) จึงสามารถบริหารจัดการการขนส่งได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Connection) ซึ่งจะทำให้การขนส่งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดโอกาสเกิดความเสียหายของวัคซีนในระหว่างขนส่งได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การบินไทยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งวัคซีนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ประชาชน และเพื่อความมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคสังคมโดยรวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *