สังคม-CSR

ไอคอนสยาม ผนึกพลังพันธมิตร จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะวันแม่น้ำโลก”

ไอคอนสยาม ผนึกพลังพันธมิตร ดึงภาครัฐ เอกชน ชุมชนข้างเคียง พร้อมเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะวันแม่น้ำโลก”คืนความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” เป็นหลักการในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ ผู้คน ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไอคอนสยามได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน, โครงการออกแบบเพื่อชุมชน เพื่อการส่งต่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มีการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

ทั้งนี้ เนื่องในวันแม่น้ำโลก หรือ World Rivers Day ไอคอนสยามผนึกพลังเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา แสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ได้แก่ กรมเจ้าท่า, กองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร, สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักงานเขตคลองสาน, สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน, ตำรวจท่องเที่ยว ด้านภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา, สมาคมเรือไทย, Motor Filed Thailand, Tuk Tuk Boat, เรือด่วนเจ้าพระยา, เรือสุภัทรา, เรือไทยสมายล์โบ๊ท, โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok, โรงแรม Royal Orchid Sheraton, โรงแรม Millennium Hilton Bangkok, โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River, The Royal River Hotel พร้อมด้วยชุมชนใกล้เคียงไอคอนสยาม ได้แก่ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และชุมชนซอยวัดสุวรรณ กลุ่มรักษ์คลองวัดทองเพลง และโรงเรียนในเขตคลองสาน 9 โรงเรียน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คน และเรือที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รวมประมาณ 30-35 ลำ

สำหรับการดำเนินการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เริ่มดำเนินการในเวลา 9.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณมิเรียม อ๊ตโตะ รองเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง สถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นาวาโท สมภูมิ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คุณพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ คุณภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ก.ท.ม. และคุณอนนต์ อัตถวิบูลย์ รักษาการ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ลูกค้า มาร่วมลงเรือและเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย

เมื่อถึงเวลาทุกหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมแบ่งกลุ่มลงเรือพร้อมด้วยอุปกรณ์เก็บขยะที่บริเวณท่าเรือไอคอนสยาม โดยเส้นทางการเก็บขยะจะเริ่มต้นจากไอคอนสยาม ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ซึ่งอาสาสมัครทุกคนได้ร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการแสดงพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ต้องการรักษาความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชนริมน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และ ชุมชนซอยวัดสุวรรณ พร้อมด้วย “เยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิล” ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรม เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการคัดแยกขยะเบื้องต้น และการจัดการขยะตามแนวทาง 3R คือ Reduce การลด Reuse ใช้ซ้ำ Recycle การรีไซเคิล นำคณะนักเรียน ในเขตคลองสาน 9 โรงเรียนพร้อมด้วยคุณครู ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดลำคลองเนื่องในวันแม่น้ำโลกอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เก็บได้ในวันนี้ประมาณ 3,000 กิโลกรัม ประกอบไปด้วยวัชพืช พลาสติกและ โฟม ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะของทางกรุงเทพมหานครต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com