ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ  ในโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  พัทยา ชลบุรี  ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ โครงการฯ อีกด้วย  

ซึ่งท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ โทร 081 723 5949   หรือทำบุญบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นางสาววรรณวนัช  กันพรม ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  เปิดเผยว่า โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ ซึ่งได้แก่เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก  ซึ่งต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด โรงเรียนฯ ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กพิเศษมีความชำนาญยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษฯกว่า 170 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นับว่าเป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่จัดการศึกษา อบรมสั่งสอน รวมทั้งส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ยังคงมีความต้องการรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆหรือผู้มีจิตศรัทราทั่วไปทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทุนการศึกษา และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับนักเรียนของเรา

ด้วย ตระหนักถึงความสำคัญประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สามารถขัดเกลาอุปนิสัย ยกระดับจิตใจของเด็กและเยาวชน ด้วยการขัดเกลากิเลส คือความโลภ ความโกธร ความหลง ของตนเองให้เบาบางลงโดยฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสียสละและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาการคนพิการ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)  นายกเมืองพัทยา และชุมชนในเขตเมืองพัทยา จัดโครงการ

“เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000พระคาถา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรชาดก และเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับคนพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

โดยจะจัดให้มีงาน “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” ขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา  8.30 น. – 16.00 น.  ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับ พระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ โครงการฯ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ”  อีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้แล้วตั้งแต่วันนี้หรือสอบถามได้ที่  นางอัจจิมา  ชวลิตธำรง โทรศัพท์ 081 723 5949 หรือ 038 411 384  หรือบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

“สำหรับประเพณีการเทศน์มหาชาติ หรือการเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สืบสานกันมาต่อเนื่องตั้งแต่โบราณซึ่งปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาค การเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าเคยเป็นอดีตชาติของ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็น “พระพุทธเจ้า” ตามความเชื่อที่ได้รับรู้ต่อ ๆ กันมา เป็นการเล่าเรื่องราวทั้งสิ้น “สิบสามตอน “ หรือที่เรียกกันว่า  ”กัณฑ์” คือมีตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งการนำเรื่องพระเวสสันดรชาดก ถ่ายทอดผ่านพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น เกิดความตระหนักในหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนำข้อคิดจากการฟังพระธรรมเทศนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวในท้ายสุด