ในประเทศ

สมอ. มอบใบอนุญาต มอก.เครื่องครัวนอนสติ๊ก ให้กับ “ซีกัล”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มอบใบอนุญาต มอก. เครื่องครัวนอนสติ๊กให้กับ “ซีกัล”ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวนอนสติ๊กที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายแรกในไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพเครื่องครัวนอนสติ๊กที่ได้มาตรฐานการผลิต ผ่านกระบวนการทดสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนด เพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องครัวนอนสติ๊กให้แก่ผู้บริโภค  พร้อมประกาศคุมเข้มกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องครัวเคลือบสารกันติด หรือ นอนสติ๊ก ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องมีใบอนุญาต มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  เผยว่า สมอ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการบังคับใช้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน จากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ภาชนะเทฟล่อน” หรือ “นอนสติ๊ก” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ สมอ. ควบคุม เนื่องจากต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะต้องสัมผัสกับความร้อนและอาหารโดยตรง หากไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมากับอาหารได้ สมอ. จึงต้องควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา หมายความว่าผู้ประกอบการทุกราย  ทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ก่อนผลิตหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้จำหน่ายก็ต้องจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยผู้ผลิตและนำเข้ากระทะเคลือบสารกันติด หรือ นอนสติ๊ก ต้องผ่านมาตรฐานภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร  มอก.2622-2556  โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ขนาดของภาชนะ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งผิวเคลือบของภาชนะ ต้องเรียบสม่ำเสมอกัน  ไม่มีตำหนิ หรือข้อบกพร่องจากการเคลือบ  มีการทดสอบการยึดติดของผิวเคลือบ  ความลื่นของผิวเคลือบ ความแข็งของผิวเคลือบ  เป็นต้น

ผู้ผลิตต้องมีการควบคุมปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่วและแคดเมียม) ที่ละลายปนเปื้อนออกมาไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยการใช้เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงและสารเคมีทดสอบในห้องปฏิบัติการ  เพื่อทดสอบว่าปริมาณโลหะหนักที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 100 มิลลิกรัม  เนื่องจากภาชนะเคลือบกันติดต้องสัมผัสกับความร้อนและอาหารโดยตรง หากมีโลหะหนักปนเปื้อนออกมากับอาหารเกินค่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้  ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคได้ รวมถึงต้องแสดงเครื่องหมายและฉลาก ภาชนะและเครื่องใช้ทุกชิ้นจะต้องมีการระบุขนาดเป็นเซนติเมตร และความจุเป็นลูกบาศก์เดซิเมตร  มีการระบุชื่อผู้ผลิต  โรงงานที่ผลิต พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  ระบุวัสดุที่ใช้เคลือบ  ระบุอุณหภูมิใช้งานสูงสุดเป็นองศาเซลเซียส  วันเดือนปีที่ผลิต  วิธีใช้และข้อควรระวัง  เป็นต้น รวมถึงมีการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีวิธีการผลิตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จึงจะได้รับใบอนุญาต

นอกจากนี้ สมอ. ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทุกราย จะต้องแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ที่ตัวสินค้าด้วย โดยให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถสแกนตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการร้องเรียนกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้

ด้าน นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวตราซีกัล (Seagull) เผยว่า มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เครื่องครัวนอนสติ๊กซีกัลได้ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาต มอก. รายแรกของไทย  โดยซีกัลเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวนอนสติ๊ก ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก  ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคมาเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การผลิต รวมถึงบริการหลังการขาย โดยเฉพาะสารเคลือบกันติดที่ทางเราเลือกใช้ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทผู้ผลิตสารเคลือบกันติดรายใหญ่ที่สุดในโลก อย่างดูปองท์และวิทฟอร์ด ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับซีกัลเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และทำการทดสอบคุณภาพของสารเคลือบกันติดทุกล็อตเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเราอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเครื่องครัวนอนสติ๊กตราซีกัล (Seagull) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการในการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารและได้รับใบอนุญาตเป็นรายแรก

นอกจากนี้ ซีกัลยังมุ่งมั่นวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนานวัตกรรมเครื่องครัวนอนสติ๊กให้ได้มาตรฐานมาโดยตลอดเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะทำอาหารทานเองที่บ้านมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น ระวังเรื่องโรคติดต่อ และหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำอาหารที่ใช้น้ำมันน้อย หรือไม่ใช้น้ำมันเลย จึงต้องการเครื่องครัวที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สามารถทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ทำความสะอาดง่าย และใช้กับเตาได้หลายประเภท ซึ่งทางซีกัลมุ่งเน้นการผลิตเครื่องครัวให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระทะตื้น กระทะทรงลึก กระทะทรงวอค กระทะย่าง หรือแม้แต่หม้อนอนสติ๊ก ซึ่งทางซีกัลได้มีการสำรวจตลาด ทำการวิจัย ออกแบบและพัฒนามาอย่างละเอียดโดยยึดพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยเป็นหลักอยู่เสมอ จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานเครื่องครัวนอนสติ๊กของคนไทยได้ทั้งหมด

“บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เครื่องครัวนอนสติ๊กซีกัล (Seagull) ได้ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาต มอก. 2622-2556 ซึ่งเราอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเครื่องครัวนอนสติ๊กของเรามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการในการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารและได้รับใบอนุญาตเป็นรายแรก”  นายอรุณ กล่าวสรุป