การศึกษา-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีในประเทศ

okmd เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิดคนไทย มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส เดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกยุคใหม่     

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดงาน Open House เปิดแผนงานสอดรับนโยบายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Ecosystem) เน้นสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ พร้อมพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะ ตอบโจทย์คนไทยให้เข้าถึงความรู้ นำไปสร้างโอกาส ต่อยอด เพิ่มพูนทักษะ และเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด เทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นที่คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องมี เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ เพราะความรู้ คือ โอกาส ผู้ที่เข้าถึงแหล่งความรู้และสามารถคิดวิเคราะห์จนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ก่อน จะสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำมาหากินได้ก่อน okmd เป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศที่มีบทบาทและภารกิจ ในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

โดยที่ผ่านมา okmd ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เข้าหากันผ่านการบูรณาการจัดการการเรียนรู้ และบริหารหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดความต้องการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง  แรงบันดาลใจผ่านพิพิธภัณฑ์ การค้นคว้าเพื่อเข้าถึงความรู้ผ่านห้องสมุด และการเรียนรู้เพื่อการทำมาหากิน ผ่านกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพต่างๆ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเข้าใช้บริการในปีล่าสุด 2565 ณ ปัจจุบัน คือ 104,276,531 คน-ครั้ง และเชื่อว่ามีการนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอด และสร้างเป็นประโยชน์ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกมากมาย สร้างเป็นประโยชน์ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ดร.ทวารัฐ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน okmd  ยังคงทำหน้าที่กระตุกต่อมคิดให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่ ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพมากขึ้น ทั้งในด้านของการสร้างความอยากรู้ หรืออุปสงค์ของความรู้ (Knowledge Demand) ผ่าน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam: Discovery Museum) ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ และเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนที่พร้อมร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ ในด้านการสร้างอุปทานความรู้  (Knowledge Supply) ได้ดำเนินการผ่าน สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ซึ่งเป็นหน่วยงานสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและประชาชน ได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ ดนตรี มัลติมีเดีย โดยมีการร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

“การดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา  okmd TK Park และ Museum Siam ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากประชาชนและพันธมิตรทั้ง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงยิ่งทำให้เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการขยายผลออกไปในวงกว้าง และพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งวันนี้ โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ okmd มีความตั้งใจที่สร้างแหล่งเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อ “กระตุกต่อมคิด กระตุ้นความอยากรู้” ให้สังคมไทยสาม

ารถก้าวสู่การเป็น “สังคมอุดมปัญญา” หรือ “Knowledge Society” พร้อมแปลงเปลี่ยนความรู้ให้เป็นโอกาส หรือ “Knowledge is Opportunity” ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดน”  ดร.ทวารัฐ กล่าวสรุป