ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”

ภาคธุรกิจไทย TBCSD และ TEI ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute : TEI) พร้อมผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและองค์กรสมาชิกที่เป็นภาคธุรกิจไทยชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนสมาชิกกว่า 43 องค์กรอันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

TBCSD จะดำเนินการขับเคลื่อนงานไปยังประเด็นสำคัญเรื่อง PM2.5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นประเด็นที่จะต้องใช้พลังความร่วมมือ ในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านการจัดงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสวนสน ชั้น 6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ


โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวเปิดงาน

ภายในงานพบกับการเสวนา “บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” โดยผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ นำโดย กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมทั้ง จะมีการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะนำไปขับเคลื่อนและเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : Thailand Environment Institute Foundation : TEI