ในประเทศ

วศ.อว.ให้คำปรึกษาเชิงลึกภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานเครื่องมือทดสอบด้านเยื่อและกระดาษ

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวิศวกรรม พร้อม ทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์จำกัด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเยื่อและกระดาษตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับตั้งและสอบเทียบเครื่องมือทดสอบด้านเยื่อและกระดาษให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

​นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดด้านงานวิจัยและการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเยื่อ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค อาทิ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเพื่อสุขอนามัย รวมถึงการเติบโตของภาคการส่งออกจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อภาพรวมการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์