แม็คโคร เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน สานต่อนโยบายด้านการพัฒนาแรงงานทุกมิติ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางสุดารัตน์ ชมอินทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลต่างประเทศ), นางชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย, นางสาวจารุเนตร คำวงศ์ษา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท Perfect companion group ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพบ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือด้านการจ้างแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับนโยบายด้านบุคลากรของแม็คโคร ที่มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นในทุกสาขาที่แม็คโครตั้งอยู่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมกับการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงาน “Reskill” และ “Upskill” อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการทำงาน สร้างการเติบโตในสายอาชีพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก