กิจกรรม-ภาพสังคม

การประชุมคณะกรรมการประเมินเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9

การประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการประเมินผลและให้คะแนนการประกวดหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการประเมินผลการประกวดหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป