มูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 8 จำนวน 300 ทุน ของบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงในจังหวัดสงขลา และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรประสานงาน

นางอภิชนันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” ในจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิ EDF ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนและส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง การสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้านเกษตร ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพเด็กและคนในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน”

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่ 8 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน คุณครู และคนในชุมชน ได้รับผลประโยชน์ผ่านโครงการนี้ราว 30,000 คน และทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไปแล้ว 3,100 ทุน รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนอีกราว 160 โครงการ ใน 81 โรงเรียน การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นปีที่ 8 โดยได้มอบทุนอีกจำนวน 300 ทุน และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป”

ทางด้านนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิEDF กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี เราได้ทำงานร่วมกับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งชุมชนสามารถพัฒนายืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล project@edfthai.org และ public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *