July 24, 2024
Latest:
ธุรกิจ-ตลาด

“กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า” เดินเครื่อง 8 โครงการสำคัญ เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ที่จะดำเนินการผ่านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย พร้อมประกาศฉายภาพความสำเร็จในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” ปลายปี 2566

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญของ ดีป้า ที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

นายเนวินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ อีกทั้งสามารถต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับ/ปรับทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสัญชาติไทย ลดการพึ่งพาบุคลากรต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของคนไทย ผลักดันกิจกรรมคลื่นลูกใหม่อย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เกมและอีสปอร์ต

พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย และชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัลรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศก้าวไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า กับการทำงานในขวบปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ (New Wave Industry) และซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่ง DIGITAL INFINITY จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ผ่าน 8 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย

1.โครงการ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY โครงการสร้างความตระหนัก พร้อมยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ก่อนนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาต่อยอดการเรียนรู้สู่อาชีพแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา (Youth) นักศึกษาวัยหางาน และนักศึกษาจบใหม่ (Future Career) ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานในสายดิจิทัล (Digi-preneur) และประชาชนทั่วไปผ่าน 3 กิจกรรมหลักคือ HACKaTHAILAND Online Learning Platform, Hackathon และ HACKaTHAILAND Digital Showcase

2.โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) โครงการป้องกันปัญหา เด็กถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน โดยการนำ IoT Sensor มาใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหว และคลื่นความร้อนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถ ก่อนแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมของระบบ รวมถึงผู้ปกครองและครู
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3.โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (Smart City Ambassadors GEN 2) โครงการยกระดับทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการจ้างงานคนรุ่นใหม่รักบ้านเกิดในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors: SCA) พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน

4.โครงการยกระดับ e-Sports ไทยสู่สากล โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจให้สามารถต่อยอดการสร้างอาชีพด้าน e-Sports ผ่านการยกระดับทักษะ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน เปิดโอกาสให้เข้าสู่วงการ e-Sports และพร้อมแข่งขันในระดับสากล

5.โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลก (Thai Game Industry to Global) โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเกมของประเทศไทยให้แสดงศักยภาพและพัฒนาเกม เตรียมความพร้อมรับมือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมเกมระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกมไทยเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ Game Online Academy และ Game Accelerator Program

6.โครงการ CONNEXION โครงการยกระดับและสร้างทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับการสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้สำหรับประชาชน ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในยุควิถีใหม่

7.โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มกลางธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการ และพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Data Economy

8.โครงการตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) โครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย รวมถึง SMEs ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 5 หลักสูตรออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Health Link (Thailand Health Information Exchange Platform) ที่ดำเนินการโดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้กำกับดูแลโดย ดีป้า ระบบเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดย ไม่ต้องขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเดิมที่จะช่วยให้ทีมแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพื่อวางแผนการรักษา ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ดีป้า ประเมินว่า โครงการทั้งหมดจะช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย สำหรับผลการดำเนินงานของทุกโครงการที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำมาจัดแสดงใน HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่จะมีขึ้นช่วงปลายปี 2566 ซึ่งมหกรรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับประชาชนไทยทุกกลุ่ม พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกันนี้ ภายในงานจะมีการรวบรวมเทคโนโลยีโชว์เคส มาจัดแสดงผ่าน 4 เนื้อหาหลักคือ การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านประสบการณ์จริงผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว