ในประเทศ

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา”

กรมการพัฒนาชุมชน จัดคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จัดขึ้นในวันที่ 21-30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก 6 หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดลำดับดาวผลิตภัณฑ์กว่า 16,000 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมานั้น


กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ ประกาศผลการจัดลำดับดาว ของผลิตภัณฑ์จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นั้น มีที่ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่าผลิตภัณฑ์ 16,084 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าผลจัดลำดับดาวทางกรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก 6 หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. กระทรวงอุตสาหกรรม 5. กระทรวงพาณิชย์ 6. กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตรวจให้ค่าคะแนนในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไป