พช. คว้ารางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า… ในฐานะส่งเสริมและผลักดันสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคมและประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่งและความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ส่งให้คณะกรรมาธิการ ฯ

ซึ่งการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น เป็นวิธีการสำคัญในการกระตุ้นเสริมพลังให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้าน/ตำบล ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเพื่อชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 152 รางวัล ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครชาวบ้าน ที่มีต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลจึงได้กำหนดดำเนิน “โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” ขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง คือการที่ประชาชนปวารณาตนเองทำงานด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการเป็นอาสาสมัครในการพัฒนาชนบท หรือเป็นอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร ในฐานะผู้นำของอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลหนึ่ง เรียกชื่อย่อว่า “ผู้นำ อช.” มีจำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาตำบล โดยเป็นผู้รีเริ่ม สร้างสรรค์ ประสานงาน และดำเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและตำบล ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง