ในประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล Prime Minister Award เชิดชูเกียรติสตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมสู้วิกฤต

นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานมอบรางวัล PM Award 8 สาขา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สตาร์ทอัพและผู้พัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 2565 ด้าน ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ปลื้มผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ตอบโจทย์สังคม ภาคธุรกิจ พร้อมเดินหน้าหนุนก้าวสู่เวทีโลก ดันไทยสู่ชาติแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ หรือ Prime Minister Award: National Startup 2022 และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤต สร้างคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่ประเทศและประชากรโลก หรือ Prime Minister Award: Innovation For Crisis โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คณะผู้บริหาร สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ทั้ง 11 ราย เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายดอน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จำนวน 6 ราย จาก 5 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1) Startup of the Year รางวัลแก่สตาร์ทอัพยอดเยี่ยมที่เป็นต้นแบบที่ดีของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ และมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Freshket เป็นธุรกิจ Marketplace ตลาดสดออนไลน์ที่รวบรวมวัตถุดิบทั้งของสดของแห้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และของใช้สำหรับร้านอาหารไว้บนแพลตฟอร์มเดียว

2) Global Tech Startup of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมในวงกว้างระดับโลก จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ricult (รีคัลท์) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตครบวงจรด้วย AI

3) Evangelist of the year รางวัลแก่สตาร์ทอัพที่เป็นบุคคลต้นแบบ สามารถยกระดับการเติบโตระบบนิเวศสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4) Investor of the year รางวัลแก่บริษัทร่วมลงทุนที่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย และยกระดับการลงทุนในตลาดไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต และ 5) Best Brotherhood of the year รางวัลแก่บริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานภาครัฐที่ยกระดับการเติบโตระบบนิเวศของสตาร์ทอัพของไทยสู่สากล จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis จำนวน 5 ราย จาก 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคที่ส่งเสริมความเท่าเทียม จำนวน 1 ราย ได้แก่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

3) รางวัลประเภทองค์กร / บุคคลที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน จำนวน 2 ราย ได้แก่ Noburo (โนบูโร) แพลตฟอร์มที่ให้บริการสวัสดิการทางการเงินและสินเชื่อแก่พนักงานบริษัท และ คุณสำรวย ผัดผล ประธานศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2022 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เร่งสร้าง และพัฒนาสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรมในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และอีกรางวัลคือ รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ที่มอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัส สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สามารถส่งต่อคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชากรโลก ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ผ่านมา คือทำให้ผลงานของสตาร์ทอัพและการนำนวัตกรรมมาใช้แก้วิกฤตเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง สามารถขยายผลได้กว้างขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศมากขึ้น ซึ่ง อว.พร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เติบโตและสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนนำประเทศไปสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม”