ประชาสัมพันธ์-โปรโมชั่น

สสว.เชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในกลุ่มภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ ที่มีสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ผ่าน www.thaismegp.com ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มทุกความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกปรับแผนธุรกิจให้พร้อม เพื่อช่วยแก้ไขข้อจำกัด ลดอุปสรรคต่างๆ  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถเข้าถึงงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างง่ายดายต่อไป

ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง Line official account: @thaisme-gp หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-105-4778 ต่อ 3007 , 082-450-2630 (นางสาวอัชรา พงศ์บริพัตร)