กรมการปกครองเปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนและ       บัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารในการติดต่อราชการหรือเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  มีวันหยุดต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 4 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง      วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

เพื่อให้การบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการด้าน     งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยสำนักทะเบียนกลาง     เปิดระบบปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอ    สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ที่มีความพร้อม

ทั้งนี้ กรมการปกครองขอเน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้านให้ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งการเกิด หรือการตาย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายทะเบียนเพื่อรับแจ้งการตาย หรือการเกิด ประจำอยู่ทุกแห่งด้วยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *