ผส.จับมืออปท.หนุนแนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

นางอภิญญา ชมภูมาศ
รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องค์การเครือข่าย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ หนุนเสริม ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

และยังมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพผู้สูงอายุและ สมาชิกอื่นๆ ในชุมชนด้านอาชีพ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ (การจักสาน การทอผ้า การทําอาหาร การ ประดิษฐ์ งานฝีมือ) ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ช่องทางการจําหน่าย เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมกิจการผู้สูงอายุ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
www.banbangkhae.go.th
facebook : บ้านบางแค
เบอร์โทรติดต่อ : 02 455 1593
https://youtu.be/ebFzejedrfk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *