กรมการปกครอง ชี้แจง กรณี นางบุญ ชามัด ขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีบัตรประชาชน ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด – 19

ตามที่ปรากฏข่าวสาร กรณี นางสาวสมัคร วงศ์ล่าม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านโคกม่วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประสานผู้สื่อข่าวขอให้ไปดูสภาพชีวิตของ นางบุญ ชามัด อายุ 71 ปี ที่ใช้ชีวิตอย่างลำบาก ไม่มีบัตรประชาชน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีดวัคซีนโควิด – 19

ในประเด็นดังกล่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีของคนสัญชาติไทยไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เพราะตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร

พ.ศ. 2499 สามารถขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ โดยการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ บุคคลอายุเกิน 70 ปี และบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เช่น บุคคลพิการ ฯลฯ จะขอมีบัตรก็ได้

สำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ กรมการปกครอง (ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาในเชิงรุก โดยในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อรับคำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน สอบสวนพยานบุคคล ที่น่าเชื่อถือ และรวบรวมหลักฐานเสนอต่อนายอำเภอ เพื่อพิจารณา

2. เมื่อนายอำเภอพิจารณาแล้ว พบว่า พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่เพียงพอที่จะเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลสัญชาติไทย จึงได้พิจารณาให้จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท 0 และได้นัดหมายให้นางบุญฯ เดินทางมาถ่ายบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตน ในวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากนางบุญฯ มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมที่สามารถยืนยันสถานะสัญชาติไทย ย่อมใช้เป็นหลักฐานเปลี่ยนแปลงสถานะจากบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท 0) เป็นบุคคลสัญชาติไทยต่อไปได้

ทั้งนี้ การจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท 0 จะทำให้นางบุญฯ มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยกรมการปกครองจะได้ติดตามเรื่องการให้ความช่วยเหลือ นางบุญ ชามัด จนกว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *