ในประเทศ

ทีโอที จับมือ กฟภ. ยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในยุคดิจิทัล

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัล เพื่อการพัฒนาทางด้านธุรกิจพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทั้งในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ณ บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับทั้งภายในองค์กร และคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งการร่วมลงนามสัญญา MOU กับ กฟภ. ในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการประหยัดพลังงานโดยนำเทคโนโลยีมาปรับให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานภายในพื้นที่ของ ทีโอที ตามโครงการ “บริหารพลังงานในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล” เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงานภายใน ทีโอที และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการร่วมมือกันนี้เพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ตอบโจทย์การยกระดับและการขับเคลื่อนโครงการจัดการพลังงานในองค์กรฯ ให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เผยว่า กฟภ. สนับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับสถานประกอบการ อาทิ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานแสงอาทิตย์ และการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นส่วนช่วยทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือไปจากการสำรวจ ออกแบบ และกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ และการได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพทดแทนไว้ใช้งาน และที่สำคัญเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้ว
ยังสามารถลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกด้วย

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการพลังงานในองค์กรและธุรกิจดิจิทัล เพื่อการพัฒนาทางด้านธุรกิจพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทั้งในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ณ บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับทั้งภายในองค์กร และคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งการร่วมลงนามสัญญา MOU กับ กฟภ. ในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการประหยัดพลังงานโดยนำเทคโนโลยีมาปรับให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานภายในพื้นที่ของ ทีโอที ตามโครงการ “บริหารพลังงานในองค์กร และธุรกิจดิจิทัล” เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงานภายใน ทีโอที และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการร่วมมือกันนี้เพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ตอบโจทย์การยกระดับและการขับเคลื่อนโครงการจัดการพลังงานในองค์กรฯ ให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เผยว่า กฟภ. สนับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับสถานประกอบการ อาทิ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานแสงอาทิตย์ และการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นส่วนช่วยทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือไปจากการสำรวจ ออกแบบ และกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ การจัดหาอุปกรณ์ และการได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพทดแทนไว้ใช้งาน และที่สำคัญเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้วยังสามารถลดงบประมาณด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกด้วย