ศูนย์ราชการสะดวกสังกัดกรมการปกครอง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับพื้นฐาน 27 ศูนย์

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนชน โดยภารกิจหลักที่สำคัญคือการให้บริการประชาชน โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงรูปแบบการให้บริการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนมุ่งไปสู่ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยหน่วยงานราชการต่างนำรูปแบบการบริการของตน เข้ารับการตรวจประเมินผลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการบริการ

สำหรับ ปี พ.ศ. 2564 มีศูนย์ราชการสะดวกที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 888 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยศูนย์ราชการสะดวกในสังกัดกรมการปกครอง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับพื้นฐาน (โล่ห์สีฟ้า) จำนวน 27 ศูนย์ ในพื้นที่ 24 อำเภอ 20 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน 14 แห่ง
  2. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 13 แห่ง

ทั้งนี้ กรมการปกครองยังคงพัฒนาการบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อขับเคลื่อนทุกการบริการของกรมการปกครอง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญ​หาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็​มกำลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *