กรมการปกครอง ได้รับรางวัล “ITA Award 2021” อันดับ 1 ประเภทส่วนราชการระดับกรม

กรมการปกครอง ได้รับรางวัลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 “ITA Award 2021” ประเภทส่วนราชการระดับกรม ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส อันดับ 1 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้รับผลการประเมินสูงสุดที่ 99.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นลำดับที่ 1 ของหน่วยงานราชการระดับกรม

โดยรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง  ในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยเจตจำนง “ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. และ กรมการปกครอง ได้ร่วมกันขยายขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปยังที่ทำการปกครองอำเภอ ทั่วทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

กรมการปกครอง ขอขอบคุณ บุคลากรฝ่ายปกครอง ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน และประเทศชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *