DITP โชว์ผลสำเร็จจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลสำเร็จจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างเกษตรกรไทยในพื้นที่ภาคเหนือกับผู้นำเข้าต่างประเทศ ดันส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 สร้างมูลค่ากว่า 71 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในการเร่งรัดการส่งออก ซึ่งกรมฯ ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 42 ราย กับผู้นำเข้าต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย มากกว่า 30 ราย ในโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564

กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 202 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 71.35 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลไม้สด และสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น เนื้อจระเข้อบแห้ง ผลไม้อบกรอบ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถนำสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *