มูลนิธิ EDF มอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  นำโดย  นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูโรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นำโดยนางสาวนันทวรรณ สร้อยปทุม ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และนายธนบูรณ์ กาษฐโกศล กรรมการสถานศึกษา ในโอกาสที่มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) มอบชุดคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ภายใต้โครงการ Coding Kids Plus เพื่อให้นักเรียน และคณะครู ไว้ใช้ในการเรียนการสอน

นอกจากนั้นโครงการ Coding Kids Plus ของมูลนิธิเอชพี และบริษัทเอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานของ มูลนิธิ EDF รวมถึงการจัดอบรมในหัวข้อการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) โค้ดดิ้ง (Coding) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี และมีโอกาสใช้เทคโนโลยีได้จริงอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานที่สนใจต้องการทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *