คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมอภิปราย “การปรับใช้ความเท่าเทียมทางเพศในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ”

คุณเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ คุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “การปรับใช้ความเท่าเทียมทางเพศในมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ” (Mainstreaming gender equality in the application of international labour standards) ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการอบรมเขียนรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Training Workshop on the Application of International Labour Standards in Thailand) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประมาน 50 คน เข้าร่วม

สำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ทั้งในเรื่องของการบรรจุประเด็นด้านการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และการส่งเสริมสิทธิสตรี เข้าเป็นกลุ่มเป้าหมายของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการสอดแทรกมิติทางเพศและความเท่าเทียมที่สำคัญ เช่น การกำหนดให้รัฐมีการทบทวนสิทธิและสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่งและค่าแรงที่เป็นธรรม และการขจัดการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ให้ความสนใจสอบถามในหลายประเด็น อาทิ การกำหนดมาตรการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับสตรีเพื่อรองรับอาชีพในวิถีใหม่ การสร้างช่องทางร้องเรียนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มาตรการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งของสตรีในอาเซียน ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานเสนอต่อ ILO ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *