มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนมัธยมต้นที่ด้อยโอกาส

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวพัชรดา เลิศจิรฐานนท์  นางสาวสุรนันท์ พึ่งสม  นางสาวณิชาพัชร วลัยพัชรา และนายแพททริก ปูเลีย นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ รุ่น 2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสรับมอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล Sasin Charity  Golf 2021 เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจนในการดูแลของมูลนิธิจำนวน 50 ทุน

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 นอกจากนั้นยังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชน โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสจำนวน 390,473 ทุน ในสถาบันการศึกษาทั้งหมด 5,649 แห่ง และดำเนินโครงการซีเอสอาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 200 โครงการ

องค์กรและผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสผ่านบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1

หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในการนำไปใช้ลดหย่อนภาษีต่อไปได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจwww.facebook.com/edfthai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *