การเงิน- หลักทรัพย์- ประกัน

Thailand Islamic Finance Forum 2024 Halal the next wealth and sustainability “ การเงินฮาลาลเปลี่ยนผ่าน สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ”

ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ ที่รวมด้านการเงินอิสลาม สหกรณ์ ธนาคาร การลงทุน ตะกาฟุล การศึกษา และงานวิจัย

ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย และบริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานนี้ เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงินการลงทุน และสหกรณ์อิสลามทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตและการขยายตัวอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านการเงินอิสลาม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และสหกรณ์อิสลาม การร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงิน และสหกรณ์อิสลามทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตและการขยายตัวอย่างมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นครั้งแรก เป็นปรากฏการณ์ ที่รวมด้านการเงิน การลงทุน ตะกาฟุล การศึกษา และงานวิจัย

โดยในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเงินฮาลาล การเงินฐานคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทย

อาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ปาฐกถาในหัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนาการเงินฮาลาลในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล

การปาฐกถาในหัวข้อ ทิศทางการเงินฮาลาล กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน มองผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” โดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปาฐกถาในหัวข้อ“สหกรณ์อิสลาม : สถาบันการเงินฐานคุณธรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

การปาฐกถา หัวข้อ “การพัฒนาสหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคง สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน” โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปาฐกถาหัวข้อ ความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสถาบันการเงินและสหกรณ์อิสลาม : มองผ่านกฎหมายในประเทศไทย โดย อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

และในช่วงบ่าย ยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (LOI) ด้านการเงินฮาลาล ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด กับ Islamic Business School (IBS), Universiti Utara Malaysia (UUM) การกล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเงินฮาลาล กับการพัฒนาประชากรโลก สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดย Tan Sri Dr. Mohammad Daud Bakar  Chairman Of Amanie Group

การบรรยายพิเศษ TIFF Forum Session (1) หัวข้อการเงินฮาลาลเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดย

  1. ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอชีด เจะมะ เลขาธิการ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย
  3. อาจารย์อิสเรศ มะหะหมัด รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย Daol-Islamic บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

การบรรยายพิเศษ TIFF Forum Session (2) หัวข้อ นวัตกรรมทางการเงินอิสลาม รากฐานสู่ความยั่งยืน” โดย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามมหาวิทยาลัยเกริก
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนชยา อุรุยศ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การเงินฐานคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดย ฯพณฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 3 พฤษภาคม 2024โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร

Thailand Islamic Finance Forum 2024

“การเงินฮาลาลเปลี่ยนผ่าน สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”