ในประเทศ

สศศ. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญของหลักสูตรทักษะชีวิต สำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส”

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ.น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ความสำคัญของหลักสูตรทักษะชีวิต สำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส” โดยความร่วมมือจาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  เพื่อนำเสนอแนวคิดและความสำคัญของทักษะชีวิตในบริบทของสภาพแวดล้อมในยุคดิจิทัล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จำเป็นและเหมาะสม และเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณครูในกาบูรณาการหลักสูตรทักษะชีวิตกับการสอนสำหรับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี